Utvecklar säljare i personlig försäljning

Bli mer framgångsrik med kunskap om olika personlighetstyper - för fler avslut, ökad försäljning och lojalare kunder 

gallery/grön ny

Vår 3 stegsmodell - AUC

Analys av säljarens personlighetstyp samt dennes drivkrafter

Vi inleder med att kartlägga och analysera respektive säljares personlighetstyp samt dennes drivkrafter. Vi använder oss av vedertagna beteendevetenskapliga DISC analyser för att göra detta. Efter analysen sker en individuell återkoppling till respektive säljare. I samband med den individuella genomgången erhåller säljaren en rapport med utförlig information om sitt beteende- och kommunikationsmönster. Exempel på innehåll i rapporten är; hur ser mitt grundbeteende ut; hur anpassar jag mig i olika situationer; vilka är mina styrkor/svagheter, vad bör min chef veta för att jag skall prestera maximalt, i vilka situationer trivs jag /trivs jag inte, vad skapar engagemang hos mig, vad irriterar jag mig på hos andra, vad irriterar andra sig på hos mig, vilka är mina drivkrafter och hur olika starka är dem m.m

 

Utbildning i personlighetstyper

I denna fas utbildar vi säljarna i olika personlighetstyper. Förberedelse för säljarna inför detta steg är att vara medveten om och förstå sin egen beteende- och kommunikationsstil. Under utbildningen går vi igenom olika personlighetstyper, hur de fungerar, vilket tempo de har, hur de fattar beslut, vad de ger för olika köpsignaler, hur ser deras invändningar ut, hur hanterar du avslutsfasen kopplat till de olika personlighetstyperna m.m. 
Under denna utbildning varvar vi både teori och praktik (rollspel, grupparbeten m.m). Allt med syftet att utveckla säljarna att bli bättre på att snabbt identifiera kundens personlighetstyp så att säljaren kan använda den kunskapen i den fortsatta försäljningsprocessen med gott resultat. De som behärskar denna svåra konst kommer att bli mer framgångsrika genom att få fler avslut och öka sin försäljning.

 

Coachning vid sambesök 

I konceptet ingår ett antal timmars individuell säljcoachning. Det innebär att vi deltar som observatörer tillsammans med säljarna ute på deras kundbesök. Här observerar vi bl.a. hur pass bra säljarna är på att snabbt identifiera olika kunders personlighetstyp och hur väl säljarna sedan anpassar sitt försäljningsarbete utifrån respektive kund. Efter genomförda säljbesök sker återkoppling i syfte att utveckla säljarna. Varje säljare får den individuella hjälp som han/hon behöver. Efter behov kan ni, utöver de timmar som ingår, köpa till fler coachningstimmar. Som ett komplement till Coachning vid sambesök, erbjuder vi även säljcoachning via telefon och webb.